11/11/2023 phụ lục

11/11/2023

Phụ lục Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao Dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây

Phụ lục Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao Dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO (PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG BT)

DỰ ÁN ĐƯỜNG TRỤC PHÍA NAM TỈNH HÀ TÂY Số: 06/2023/PLHĐ – 02/HĐBT

GIỮA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN) VÀ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5- CTCP (NHÀ ĐẦU TƯ) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CIENCO 5 (DOANH NGHIỆP DỰ ÁN) 

HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO (PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG BT)

DỰ ÁN ĐƯỜNG TRỤC PHÍA NAM TỈNH HÀ TÂY Số: 06/2023/PLHĐ – 02/HĐBT

Căn cứ:

Ngoài các căn cứ pháp lý liên quan đã nêu tại Hợp đồng BT và các Phụ lục hợp đồng BT đã ký kết, tại Phụ lục Hợp đồng này cập nhật một số căn cứ có liên quan, bao gồm:

Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 Quản lý, sử dụng tài sản cộng

Các Nghị định của Chính phủ: số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; số 35/2021/NĐ- CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản cộng để thanh toán cho Nhà Đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao; số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; số 15/2021/NĐ- CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình; số 25/2020/NĐ-CP ngày 18/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Công văn số 1740/TTgCP-CN ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng đường trục phía Nam, đường Đỗ Xá – Quan Sơn, tỉnh Hà Tây theo hình thức Hợp đồng BT và một số Dự án phụ trợ để thu hồi vốn đầu tư:

Quyết định số 2288/QD-UBND ngày 03/12/2007 của UBND tỉnh Hà Tây về việc chấp thuận Hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư đường trục phía Nam tỉnh theo hình thức Hợp đồng BT và Dự án khác để hoàn vốn Dự án BT

Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 04/02/2008; Quyết định số 302/QĐ- UBND ngày 04/02/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt quy hoạch 1/2000 Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 và Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5, tỉnh Hà Tây;

Xem thêm : Tổng quan khu đô thị Thanh Hà

Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 04/3/2008; Quyết định số 480/QĐ- UBND ngày 04/3/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 và Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5, tỉnh Hà Tây

Văn bản số 1316/BGTVT-KHĐT ngày 06/3/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về việc thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức Hợp đồng BT

Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách của Dự án Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 và Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5 do Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 đầu tư;

Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thực hiện đầu tư Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây;

Quyết định số 964/QD-UBND ngày 17/4/2008, Quyết định số 961/QĐ- UBND ngày 17/4/2008, Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc cho phép đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thanh Hà A – CIENCO5, Khu đô thị mới Thanh Hà B – CIENCO5, Khu đô thị mới Mỹ Hung-CIENCO5;

Hợp đồng xây dựng – chuyển giao dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây số 02/HĐBT ngày 18/4/2008 giữa Sở Giao thông Vận tải Hà Tây (Cơ quan nhà nước được UBND tỉnh Hà Tây ủy quyền làm đại diện) và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Nhà đầu tư) & Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án);

Các Phụ lục hợp đồng xây dựng – chuyển giao dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây số 01/2014/PLHĐ-02/HĐBT ngày 24/7/2014, số 02/2016/PLHĐ-02/HĐBT ngày 30/12/2016, số 03/2018/PLHĐ-02/HĐBT ngày 26/4/2018 giữa Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (Cơ quan Nhà nước được UBND Thành phố Hà Nội ủy quyền làm đại diện) và Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (Nhà đầu tư) và Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án); Phụ lục Hợp đồng số 04/2020/PLHĐ-02/HĐBT ngày 26/5/2020; Phụ lục Hợp đồng số 05/2021/PLHĐ-02/HĐBT ngày 25/10/2021 giữa UBND Thành phố Hà Nội với Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (Nhà đầu tư) và Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án);

Các Thông báo của UBND Thành phố: số 279/TB-VP ngày 13/6/2023 về việc kết luận của các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về xử lý các tồn tại, vướng mắc, thủ tục đầu tư; số 417/TB-VP ngày 06/9/2023 về việc kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn tại buổi họp nghe báo cáo về xử lý các tồn tại, vướng mắc thủ tục Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT;

Xem thêm : Tổng quan khu đô thị Mỹ Hưng Cienco 5

Quyết định số 5527/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND Thành phố về việc ủy quyền ký Phụ lục hợp đồng BT Dự án đầu tư xây dựng Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức BT.

Các văn bản có liên quan khác,

Hôm nay, ngày 08 tháng 11 năm 2023, tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, chúng tôi gồm:

I. BÊN A : ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ : Số 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại : 84-24-38253536    Fax: 84-24-38243126

Đại diện : Ông Nguyễn Phi Thường

Chức vụ : Ủy viên UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

(Theo Quyết định số 5527/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 về việc ủy quyền ký Phụ lục Hợp đồng BT Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây)

II. BÊN B.

1. NHÀ ĐẦU TƯ: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5 – CTCP.

Giấy phép đăng ký kinh doanh: Mã số doanh nghiệp 0400101919 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/09/2022.

Địa chỉ: 77 đường Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại  : 84-236-3894414           Fax: 84-236-3894420

Đại diện  : Ông Lê Quang Vinh

Chức vụ  : Tổng Giám đốc

2. DOANH NGHIỆP DỰ ÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CIENCO 5.

Giấy phép đăng ký kinh doanh: Mã số doanh nghiệp 0500575895 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/8/2023.

Địa chỉ: Tòa nhà Ban QLDA, lô CT1 Khu đô thị Thanh Hà B – Cienco 5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 84-243-3552111       Fax: 84-243-3552222

Đại diện   : Ông Đỗ Trung Kiên 

Chức vụ  : Tổng Giám đốc

Điều 4. Điều khoản chung

– Các nội dung Điều khoản khác không đề cập tới trong Phụ lục hợp đồng này vẫn giữ nguyên theo Hợp đồng BT số 02/HĐBT ngày 18/4/2008 và các Phụ lục hợp đồng đã ký kết. Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng BT số 02/HĐBT ngày 18/4/2008. Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày hết hạn thời gian thực hiện Phụ lục Hợp đồng số 05/2021/PLHĐ- 02/HĐBT ngày 25/10/2021.

Hai bên có nhiệm vụ phối hợp xây dựng, cập nhật, điều chỉnh Quy chế phối hợp quản lý chất lượng giữa cơ quan quản lý, theo dõi Hợp đồng với Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án sau khi Phụ lục Hợp đồng BT được ký kết.

– Phụ lục Hợp đồng BT được ký kết vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 11 năm 2023 tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Phụ lục Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao gồm bốn (04) Điều, năm (05) trang được đánh số thứ tự từ trang 1 đến trang 5, mỗi trang đều có chữ ký của đại diện hai Bên và được lập thành ba mươi (30) bản, có giá trị như nhau, Bên A giữ mười (10) bản, Bên B giữ mười (10) bản, mười (10) bản gửi cho các cơ quan chức năng có liên quan .

Phụ lục Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao Dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây

phụ lục
hợp đồng
dự án
khu đô thị thanh hà
phụ lục hợp đồng bt đường trục phía nam
phụ lục hợp đồng bt

biệt thự liền kề thanh hà

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ