09/07/2024 thực hiện triển khai xây dựng

09/07/2024

Triển khai dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức BT

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số:2923/KH&ĐT-ĐT V/v triển khai thực hiện dự án đầu tư các dự án đối ứng của Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức BT.CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày 14/6/2024, Văn phòng UBND Thành phố có Văn bản số 7180/VP-ĐT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, UBND các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai nghiên cứu đề xuất của Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 tại Văn bản số 112/CV-QLXD ngày 06/6/2024 về việc thực hiện đầu tư Khu đô thị Thanh Hà – Cienco5; kiểm tra, rà soát, tham mưu báo cáo UBND Thành phố (Tổ công tác đặc biệt của UBND Thành phố) trước ngày 28/6/2024.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2643/KH&ĐT-ĐT ngày 18/6/2024 đề nghị các Sở Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, UBND các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai nghiên cứu tham gia ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/6/2024. Tuy nhiên đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được ý kiến của các đơn vị nêu trên.

Để đảm bảo yêu cầu về tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND Thành phố như sau:

Nội dung bài viết

1. Thông tin về các Dự án và đề nghị của Nhà đầu tư:

1.1  Thông tin về các Dự án:

Theo Hợp đồng BT số 02/HĐBT ngày 18/4/2008, quỹ đất để thực hiện Dự án khác nhằm thu hồi vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức BT gồm 03 khu: Dự án Khu đô thị mới Thanh Hà A- Cienco 5 diện tích 195,51ha; dự án Khu đô thị mới Thanh Hà B-Cienco 5 diện tích 193,22 ha; dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng- Cienco 5 diện tích 182ha, cụ thể như sau:

Ngày 04/3/2008, UBND tỉnh Hà Tây đã có các Quyết định: số 479/QĐ- UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà-Cienco5, số 480/QĐ- UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Mỹ Hưng-Cienco 5.

Ngày 17/4/2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có các Quyết định: số 964/QĐ- UBND, số 961/QĐ-UBND và số 963/QĐ-UBND cho phép đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới Thanh Hà A-Cienco5, Khu đô thị mới Thanh Hà B-Cienco5 và Khu đô thị mới Mỹ Hưng-Cienco5, chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 5, Doanh nghiệp thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 với thời gian thực hiện dự án từ năm 2008-2011.

Ngày 30/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây có các Quyết định: số 3129/QĐ- UBND và số 3130/QĐ-UBND giao đất tại Khu đô thị Thanh Hà A-Cienco5, Khu đô thị Thanh Hà B-Cienco 5 cho Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5;

Quyết định số 3128/QĐ-UBND giao đất Khu đô thị Mỹ Hưng cho Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5.

Ngày 13/7/2015, UBND Thành phố có Quyết định số 3229/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5, tỷ lệ 1/500 (bao gồm Khu đô thị mới Thanh Hà A và Khu đô thị mới Thanh Hà B).

Đối với Dự án đầu tư Khu đô thị mới Thanh Hà A-B, Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 đã hoàn thành GPMB một phần diện tích, đã được giao đất, đang thực hiện đầu tư hạ tầng kĩ thuật, các công trình nhà ở thấp tầng và các công trình hạ tầng xã hội; Dự án đầu tư Khu đô thị Mỹ Hưng chưa triển khai do chưa được cấp có thẩm quyền bàn giao mốc giới, chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Hiện Nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phân khu S4.

1.2  Tóm tắt đề nghị của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5:

Tại Văn bản số 112/CV-QLXD ngày 06/6/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 đề nghị UBND Thành phố chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện Dự án, cho phép Nhà đầu tư triển khai xây dựng Nhà ở xã hội và nhà ở thấp tầng tại các lô đất theo đúng quy hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt.

2. Nhận xét, đánh giá:

2.1 Về việc gia hạn thời gian thực hiện các Dự án đầu tư Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 và Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5:

Ngày 13/6/2023, Văn phòng UBND Thành phố có Văn bản số 279/TB-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị về quy trình, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư các Dự án đối ứng (Khu đô thị Thanh Hà A – B, Khu đô thị Mỹ Hưng) theo quy định pháp luật; xem xét gia hạn thời gian thực hiện các Dự án đối ứng.

Trên cơ sở đề xuất của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 Dự án đối ứng nêu trên theo quy định. Qua xem xét ý kiến thẩm định của Sở Quy hoạch Kiến trúc và Sở Xây dựng, các Dự án trên còn tồn tại một số nội dung chưa đủ cơ sở để xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, cụ thể như sau:

Xem thêm: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Thanh Hà Cienco 5

Theo ý kiến của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Văn bản số 739/QHKT- HTKT-DL ngày 22/2/2023 và văn bản số 5249/QHKT-ĐTVT ngày 27/10/2023, để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch phân khu đô thị S4, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã tham mưu UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch tại các Dự án đối ứng như sau:

+ Đối với Khu đô thị Thanh Hà: Ngày 13/7/2015, UBND Thành phố có Quyết định số 3229/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà-Cienco 5, tỷ lệ 1/500 (bao gồm Khu đô thị mới Thanh Hà A và Khu đô thị mới Thanh Hà B), trong đó điều chỉnh tăng ranh giới quy hoạch (400,44ha lên 416,71ha để khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tránh để lại các phần đất xen kẹt giữa ranh giới đồ án cũ với các tuyến đường quy hoạch); điều chỉnh giảm diện tích đất ở khoảng 40ha (từ khoảng 144,18ha xuống khoảng 104,7ha); bổ sung, tăng cường diện tích dành cho công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và giảm quy mô tầng cao, mật độ xây dựng, dân số (khoảng 60.000 người xuống khoảng 34.333 người).

Xem thêm: Mua bán liền kề, biệt thự Thanh Hà Cienco 5

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5, UBND Thành phố có các Thông báo số 583/TB-UBND ngày 20/5/2019 và Thông báo số 752/TB-UBND ngày 22/7/2020 thống nhất về chủ trương thực hiện theo quy định pháp luật về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà- Cienco 5, giao Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại các thông báo nêu trên, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có các công văn số 4280/QHKT-P1-HTKT ngày 01/9/2020, công văn số 2782/QHKT-P1-HTKT ngày 17/6/2021, công văn số 5803/QHKT-P1 ngày 20/12/2021 và công văn số 1802/QHKT-NSH ngày 05/5/2022 hướng dẫn Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco5 hoàn thiện các thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 theo đúng quy trình, quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Xem thêm: Mẫu nhà xây dựng thấp tầng B1.1 khu đô thị Thanh Hà.

Đến nay, Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 chưa có nội dung điều chỉnh, thay đổi khác được cấp thẩm quyền phê duyệt, do vậy các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện theo đúng Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 13/7/2015.

+ Đối với Khu đô thị Mỹ Hưng- Cienco 5: Theo Quy hoạch phân khu đô thị S4 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 16/7/2013, đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Mỹ Hưng-Cienco 5, tỷ lệ 1/500 xếp loại II-b, phải điều chỉnh cho phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị S4 được duyệt.

Xem thêm: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Mỹ Hưng Cienco 5.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 554/TB-VP ngày 23/11/2020 và Thông báo số 618/TB-VP ngày 20/12/2022, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã hướng dẫn Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP và Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 các thủ tục về quy hoạch theo quy định. Đến nay, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án chưa gửi hồ sơ đề nghị thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Mỹ Hưng-Cienco 5.

– Theo ý kiến của Sở Xây dựng tại các Văn bản: số 9874/SXD-PTĐT ngày 23/11/2023; số 9879/SXD-PTĐT ngày 27/11/2023 và số 9529/SXD-PTĐT ngày 15/11/2023: Sở Xây dựng Hà Tây (trước đây) là cơ quan tham mưu UBND tỉnh Hà Tây cho phép đầu tư 03 dự án đối ứng. Tuy nhiên do không có đầy đủ hồ sơ thẩm định của các cơ quan tỉnh Hà Tây trước đây bàn giao lại, vì vậy Sở Xây dựng không có cơ sở để rà soát, đánh giá việc thực hiện thủ tục cho phép đầu tư dự án của UBND tỉnh Hà Tây tại thời điểm năm 2008.

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 71/BC-KH&ĐT ngày 07/02/2024 đề nghị UBND Thành phố xem xét gia hạn thời gian thực hiện các Dự án để Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và hoàn thành các nội dung xử lý vi phạm về trật tự xây dựng tại Khu đô thị Thanh Hà làm cơ sở xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư các Dự án theo quy định.

Xem thêm: Mua bán liền kề, biệt thự Thanh Hà Cienco 5

Ngày 03/5/2024, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố có Thông báo số 190-TB/BCSĐ, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát việc gia hạn quyết định cho phép đầu tư 03 Dự án đối ứng, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố việc gia hạn (nếu cần) theo đề xuất của Sở tại báo cáo số 71/BC-KH&ĐT ngày 07/02/2024.

Như vậy, việc gia hạn thời gian thực hiện các Dự án đầu tư Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 và Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5 là cần thiết. Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất của Nhà đầu tư tại Văn bản số 112/CV- QLXD ngày 06/6/2024, đề nghị UBND Thành phố xem xét gia hạn thời gian thực hiện các Dự án trên đến hết Quý II/2025 để Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và hoàn thành các nội dung xử lý vi phạm về trật tự xây dựng tại Khu đô thị Thanh Hà làm cơ sở xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư các Dự án theo quy định.

2.2 Về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở thấp tầng tại các lô đất theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5

Liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B, UBND Thành phố đã có các chỉ đạo sau:

Thông báo số 279/TB-VP ngày 13/6/2023: giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án tham mưu, báo cáo UBND Thành phố để hoàn thiện các thủ tục liên quan đảm bảo quyền lợi của người dân. Đối với các công trình, hạng mục vi phạm, yêu cầu làm rõ nội dung, mức độ vi phạm, căn cứ quy định của pháp luật để đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND Thành phố.

Thông báo số 502/TB-VP ngày 31/10/2023: giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai, các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan:

+ Thống kê, rà soát, phân loại cụ thể các hình thức vi phạm trật tự xây dựng của các công trình (công trình hỗn hợp tại các lô đất B1.1-CHC01-B1.1- CHC03, B1.3-HH03, B1.4-HH01, B1.4-HH02, B2.1-HH01, B2.1-HH02; các công trình do nhà đầu tư thứ phát, người dân xây dựng; các nhà xưởng – nhà kho tạm, tự chuyển đối sang công trình thương mại, dịch vụ; Trụ sở công ty xây dựng tạm trên đất cây xanh,…);

+ Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013; Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 21/11/2017; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ và các quy định có liên quan, lập phương án xử lý vi phạm trật tự xây dựng, khắc phục hậu quả (xác định rõ các hạng mục phải tháo dỡ, thu hồi, tồn tại,… yêu cầu Nhà đầu tư có cam kết thực hiện); cùng thống nhất phương án xử lý (hình thức Biên bản làm việc có Lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký, đóng dấu), để Sở Xây dựng chủ trì, thay mặt liên ngành báo cáo, trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo; thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2023.

Tại Thông báo số 190-TB/BCSĐ ngày 03/5/2024, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố cũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện: Hà

Đông, Thanh Oai kiểm tra, rà soát, có biện pháp giải quyết xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tại các khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B; trên cơ sở đó xem xét đề xuất về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ dân; đề xuất báo cáo UBND Thành phố các nội dung vượt thẩm quyền.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang rà soát theo các chỉ đạo trên của UBND Thành phố, đồng thời chưa có Văn bản tham gia ý kiến theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2643/KH&ĐT-ĐT ngày 18/6/2024.

3.Đề xuất kiến nghị:

Căn cứ nội dung báo cáo trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND Thành phố xem xét:

Đồng ý về chủ trương tiếp tục thực hiện các Dự án đầu tư: Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B; Khu đô thị Mỹ Hưng để Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và hoàn thành các nội dung xử lý vi phạm về trật tự xây dựng tại Khu đô thị Thanh Hà làm cơ sở xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư các Dự án theo quy định.

Giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát về việc vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố tại Thông báo số 190-TB/BCSĐ ngày 03/5/2024 và của UBND Thành phố tại các Thông báo: số 279/TB-VP ngày 13/6/2023, số 502/TB- VP ngày 31/10/2023, tham mưu đề xuất về việc triển khai thực hiện các hạng mục, công trình trong khu đô thị đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định./.

Nơi nhận: Như trên;PGĐ V.D.Tuấn;Các Sở: QHKT, XD, TNMT, TC;UBND các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai;Văn phòng UBND TP;Tổ công tác đặc biệt của UBNDTP;Lưu VT, ĐT.GIÁM ĐỐC           Lê Anh Quân

thực hiện dự án khu đô thị thanh hà
thực hiện dự án đường trục phía nam
dự án đường trục
triển khai thực hiện dự án đường trục phía nam
khu đô thị thanh hà
biệt thự liền kề thanh hà

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ