01/08/2023 cắm

01/08/2023

Cắm mốc, xác định ranh giới dự án phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 và tuyến đường giao thông vào Trụ sở Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Trại tạm giam T16.

Cắm mốc, xác định ranh giới dự án phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 và tuyến đường giao thông vào Trụ sở Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Trại tạm giam T16.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CIENCO 5

Số: 87 LAND-GPMB V/v cắm mốc, xác định ranh giới dự án phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 và tuyến đường giao thông vào Trụ sở Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Trại tạm giam T16.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai.

Thực hiện thông báo số 279/TB-VP ngày 13/6/2023 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông báo kết luận của các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về xử lý các tồn tại, vướng mắc, thủ tục đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tùy theo hình thức hợp đồng BT và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT.

Thực hiện văn bản số 4741/STNMT-QHKHSDĐ ngày 28/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cắm mốc, xác định ranh giới dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 tại huyện Thanh Oai và tuyến đường giao thông vào Trụ sở Cơ quan CSĐT Bộ Công an Trại tạm giam T16.

Căn cứ Giấy mời số 768/GM-STNMT ngày 31/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức định vị các mốc trên bản đồ và ngoài thực địa để UBND huyện Thanh Oai, Tổng công ty Công trình giao thông 5-CTCP và Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy định.

Tin tức khu đô thị Mỹ Hưng mới nhất Tại Đây

Tổng quan khu đô thị Mỹ Hưng Tại Đây

Hiện nay, Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 đang phối hợp cùng Công ty Tư vấn 869 thực hiện công tác cắm ranh giới, mốc giới, đo đạc lập bản đồ và các hồ sơ khác liên quan phục vụ công tác định vị, bản giao mốc giới, giải phóng mặt bằng dự án.

Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 kính đề nghị UBND huyện Thanh Oai thông báo bằng văn bản đến các đơn vị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng UBND các xã Mỹ Hưng, Tam Hưng, Cự Khê, Bình Minh, huyện Thanh Oai phối hợp và hỗ trợ Công ty cùng đơn vị tư vấn định vị, xác định ranh giới dự án tại thực địa để làm cơ sở thực hiện việc Bàn giao mốc giới, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án.

cắm

cắm

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ