05/05/2024 xây dựng nốt

05/05/2024

Xây dựng nốt đoạn tuyến đường 60m nằm trong khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 vào Bệnh viện Mắt Hà Nội

Xây dựng nốt đoạn tuyến đường 60m nằm trong khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 vào Bệnh viện Mắt Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:1666  /KH&ĐT-HT

V/v khẩn trương xây dựng nốt đoạn tuyến đường 60m nằm trong khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 vào Bệnh viện Mắt Hà Nội

Kính gửi:

– Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5: – Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5;

– Các Sở: Xây dựng; Giao thông Vận tải.

– UBND quận Hà Đông

– Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố.

Để thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 441/VP-ĐT ngày 10/01/2024 về việc đầu tư xây dựng tuyến đường phía Tây Nam khu đất có mặt cắt ngang 30m giáp ranh giới dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Mắt thành phố Hà Nội theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố tại Văn bản số 3106/BQLDADD-KHTH ngày 29/12/2023, sau khi rà soát và trao đổi với các đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến và đề nghị như sau:

Xem thêm: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Thanh Hà

1. Dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Mắt thành phố Hà Nội tại phường Phú Lương, quận Hà Đông được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04/7/2023, hiện đang lập Dự án đầu tư;

Khu đất xây dựng Bệnh viện Mắt thuộc Quy hoạch phân khu đô thị S4, được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 16/7/2013; phía Tây Nam Khu đất có chiều dài khoảng 200m giáp ranh tuyến đường quy hoạch rộng 30m; phía Đông Nam Khu đất có chiều dài khoảng 130m giáp ranh tuyến đường quy hoạch rộng 60m;

Do 02 đoạn tuyến đường quy hoạch này chưa xây dựng, nên hiện tại Dự án xây dựng Bệnh viện Mắt không có đường vào thi công xây dựng.

Để kịp thời giải quyết vấn đề đường vào Bệnh viện Mắt, điều kiện tối thiểu cần có là phải hoàn thành xây dựng ngay một trong hai đoạn tuyến đường nêu trên (hoặc là đoạn tuyến đường phía Đông Nam Khu đất dài khoảng 130m, rộng 60m, hoặc là đoạn tuyến đường phía Tây Nam Khu đất dài khoảng 200m rộng 30m).

Xem thêm: Mua bán liền kề, biệt thự Thanh Hà giá rẻ

2. Qua rà soát quy hoạch và trao đổi với các đơn vị có liên quan, tuyến đường rộng 60m giáp ranh phía Đông Nam Khu đất nằm trong khu đô thị Thanh Hà A– Cienco 5 và đã hoàn thành GPMB và đã đủ thủ tục đầu tư xây dựng; theo quy định tại Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà

Tây (cũ) cho phép đầu tư xây dựng dự án khu đô thị mới Thanh Hà A-Cienco 5 tại quận Hà Đông, Chủ đầu tư (Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5) có trách nhiệm đầu tư xây dựng toàn bộ HTKT Khu đô thị này (trong đó có tuyến đường rộng 60m giáp ranh Khu đất xây dựng Bệnh viện Mắt), tiền đầu tư xây dựng HTKT đã được giảm trừ vào số tiền sử dụng đất mà Nhà đầu tư phải nộp ngân sách Thành phố theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ).

Vì vậy, để kịp thời giải quyết yêu cầu cấp thiết về đường vào xây dựng Bệnh viện Mắt Hà Nội, theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Tổng công ty Xây dựng nốt công trình giao thông 

5, Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 (Chủ đầu tư khu đô thị mới Thanh Hà -Cienco 5) khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng tuyến đường quy hoạch rộng 60m đã hoàn thành GPMB nêu trên theo đúng trách nhiệm của Chủ đầu tư khu đô thị được giao tại Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ).

Riêng đoạn tuyến đường quy hoạch rộng 30m giáp ranh phía Tây Nam Khu đất, do không nằm trong khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5, và chưa được nghiên cứu, rà soát, chưa có danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Thành phố; việc đề xuất, bổ sung danh mục đầu tư xây dựng đoạn tuyến đường quy hoạch này trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố sẽ thực hiện ở bước tiếp theo sau khi các Sở ngành Thành phố hoàn thành việc rà soát tổng thể các tuyến giao thông trong khu vực và cân đối nguồn vốn thực hiện.

3. Đề nghị Sở Xây dựng, UBND quận Hà Đông và Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố thực hiện giám sát, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp cùng Chủ đầu tư khu đô thị Thanh Hà -Cienco 5 trong việc khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng Tuyến đường rộng 60m vào Bệnh viện Mắt theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý được giao./.

xây dựng nốt tuyến đường

vào bệnh viện mắt

khu đô thị thanh hà

xây dựng nốt tuyến đường 60m

bệnh viện mắt trung ương

biệt thự liền kề thanh hà

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ