06/12/2022 quyết định

06/12/2022

Về việc bãi bỏ quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố.

Về việc bãi bỏ quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 4816 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định hướng dẫn;

=> Tổng quan khu đô thị thanh hà

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về việc bãi bỏ quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9379 /TTr- STNMT-QHKHSDĐ ngày 30 tháng 11 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây)..

Lý do bãi bỏ: Báo cáo của Thanh tra Thành phố số 3271/BC-TTTP-P2 ngày 24/8/2022 và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 9006/VP- TNMT ngày 08/9/2022, Thông báo số 527/TB-VP ngày 25/10/2022.

Điều 2: Trách nhiệm của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5- CTCP và Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5:

Thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 527/TB-VP ngày 25/10/2022 và các Văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố có liên quan.

Điều 3: Trách nhiệm của các đơn vị:

– UBND huyện Thanh Oai có trách nhiệm công khai Quyết định này; giám sát việc quản lý sử dụng đất và chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương theo đúng quy định.

– Các Sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra Thành phố, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 9006/VP-TNMT ngày 08/9/2022, Thông báo số 527/TB-VP ngày 25/10/2022 và các Văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố có liên quan.

=> Mua bán nhà ở khu đô thị thanh hà

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố, Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội; Chủ tịch UBND: huyện Thanh Oai, xã Cự Khê, xã Mỹ Hưng, xã Tam Hưng, xã Bình Minh; Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

quyết định

quyết định

quyết định

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ