03/06/2024

03/06/2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố về dự án đường trục phía Nam .

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố về dự án đường trục phía Nam .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ XÂY DỰNG

Số: 3906   /SXD-TTr

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố tại Thông báo số 190-TB/BCSĐ ngày 03/5/2024.

Kính gửi:

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

– Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Sở Quy hoạch – Kiến trúc;

– Ủy ban nhân dân quận Hà Đông;

– Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai.

Ngày 03/5/2024, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố có Thông báo số 190-TB/BCSĐ kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT. Trong đó có nội dung:

…g) Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận huyện Hà Đông, Thanh Oai kiểm tra, rà soát có biện pháp giải quyết xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tại các Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B; trên cơ sở đó xem xét đề xuất về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ dân, đề xuất báo cáo UBND Thành phố các nội dung vượt thẩm quyền”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 190-TB/BCSĐ ngày 03/5/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung “kiểm tra, rà soát có biện pháp giải quyết xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B”:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 279/TB-VP ngày 13/6/2023; Thông báo số 502/TB-VP ngày 31/10/2023 về việc xem xét xử lý vi phạm tồn tại của Dự án Khu đô thị Thanh Hà A-Cienco5, Thanh Hà B-Cienco5. Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản đôn đốc’ UBND quận Hà Đông, huyện Thanh Oai phối hợp với Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP, Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê hiện trạng các công trình xây dựng thuộc Khu đô thị mới Thanh Hà A, Thanh Hà B.

Đến nay, Sở Xây dựng đã nhận được các Báo cáo của UBND quận Hà Đông (Báo cáo số 535/BC-UBND ngày 11/9/2023; số 639/BC-UBND ngày 25/10/2023; số 743/BC-UBND ngày 25/11/2023), của UBND huyện Thanh Oai (Báo cáo số 425/BC- UBND ngày 29/8/2023), của Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (Báo cáo số 31/BC-QLXD ngày 18/10/2023; số 32/BC-QLXD ngày 20/11/2023, Báo cáo bổ sung số 35/BC-QLDA ngày 14/12/2023).

Xem thêm: Thông báo số 190 – TB/BCSD

Ngày 28/11/2023, Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức cuộc họp các Sở ngành liên quan, UBND quận huyện, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án (theo Giấy mời họp số 461/GM-SXD(TTr) ngày 24/11/2023). Ngày 29/12/2023, Sở Xây dựng có văn bản số 11028/SXD-TTr đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai, Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án rà soát, thống kê, phân loại, thống nhất về nguyên tắc phương án đề xuất xử lý tồn tại của Dự án.

Trên cơ sở kết quả cuộc họp ngày 28/11/2023, ý kiến bằng văn bản của các Sở ngành, quận, huyện; báo cáo đề xuất của Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Sở Xây dựng đang tổng hợp nội dung, thống nhất về nguyên tắc phương án đề xuất xử lý tồn tại của Dự án nêu trên; báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định.

Xem thêm: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Thanh Hà

2. Đối với nội dung: “xem xét đề xuất về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định”.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến (bằng văn bản) về công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B nêu trên (thống kê các trường hợp đã được cấp; chưa được cấp; điều kiện cấp GCN tại dự án Khu đô thị Thanh Hà – Cienco5 trên theo quy định pháp luật; những nguyên nhân chủ quan, khách quan, khó khăn vướng mắc (nếu có)… và các nội dung khác có liên quan).Thông tin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/5/2024 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

3. Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND quận huyện Hà Đông, Thanh Oai căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có ý kiến (bằng văn bản) đối với các nội dung được giao tại Thông báo số 190-TB/BCSĐ ngày 03/5/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố.

Rà soát, thống kê các công trình đã xây dựng thuộc Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B trên địa bàn quản lý; xác định thời điểm khởi công của từng công trình, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, xác định chính xác các hành vi vi phạm hành chính và đề xuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật; Thông tin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/5/2024 để tổng hợp.

Xem thêm: Mua bán liền kề, biệt thự Thanh Hà giá rẻ

4. Căn cứ Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND Thành phố ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố. Sở Xây dựng đề nghị UBND quận, huyện Hà Đông, Thanh Oai:

– Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tại các ô đất đang có phát sinh hoạt động xây dựng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; báo cáo UBND Thành phố xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền; xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra vi phạm nhưng không phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện..

thực hiện ý kiến

thực hiện ý kiến

biệt thự liền kề thanh hà

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ