18/01/2020

18/01/2020

Bộ mặt nông thôn ở Thanh Oai đổi thay nhờ nông thôn mới

(LĐTĐ) Qua 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ chỗ xuất phát điểm của huyện còn gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế, đến nay huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, bộ mặt nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được cải thiện và nâng cấp rõ rệt, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố.

Để triển khai xây dựng nông thôn mới, ngay từ những ngày đầu bắt tay vào thực hiện Ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện và các xã đã chủ động tích cực trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân tham gia thực hiện chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” của Thành ủy Hà Nội và của Huyện.

Huyện Thanh Oai thay đổi từng ngày nhờ xây dựng nông thôn mới

Qua công tác tuyên truyền đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Những kết quả quan trọng đạt được đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Sản xuất nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến cả về năng suất, chất lượng, giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác tăng qua các năm. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp.

Theo ông Đinh Trường Thọ, trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Thanh Oai, để đạt được những thay đổi tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện tích cực hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở. Trong đó, tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy hoạch hệ thống các thiết chế văn hóa cho phù hợp với tình hình thực tiến.

Những giá trị văn hóa tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ và phát huy, đồng thời bài trừ, ngăn chặn kịp thời các hoạt động văn hóa bất hợp pháp, lạc hậu; thực hiện đạt hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của địa phương như: Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “ Toàn dân xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh” đã được triển khai thực hiện.

Đến hết năm 2018, toàn huyện có 46.917/53.927 hộ đạt danh hiệu văn hóa chiếm 87%, đạt chỉ tiêu thành phố giao so với mức đạt năm 2011 tăng 1,6%. Có 90/150 cơ quan đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” (Đạt 60%); có 03 doanh nghiệp được công nhận Doanh nghiệp văn hóa”; Có 11/21 làng được công nhận làng văn hóa sức khỏe; 95/118 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa (Đạt 80,5 %) so với cùng kỳ năm 2011 tăng 34% số thôn.

Đẩy mạnh việc xây dựng và nâng cao chất lượng các điểm vui chơi, giải trí, thể thao, vườn hoa, đường hoa, cây xanh, đoạn đường tự quản tại các thôn và việc thực hiện công tác đánh số, gắn biển số nhà trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 19/21 xã đã triển khai trồng hoa, cây xanh với chiều dài khoảng 14 km, xã Cao Dương đã vẽ được 300m tường hoa và 18/21 xã, thị trấn đã tổ chức triển khai gắn biển số nhà… Qua đó, đời sống của người dân nông thôn huyện Thanh Oai ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được cải thiện…

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ