23/06/2023 phê duyệt

23/06/2023

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CIENCO 5

Số: 48/QĐ-TGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu .Gói thầu 11.1: Thi công xây dựng cầu Máng 8 Km25+152 (Không bao gồm phần đường đầu cầu) và cầu Sông Nhuệ 2 Km39+580. Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CIENCO 5

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ KHĐT về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPPT Địa ốc Cienco 5; Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc cho phép đầu tư Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây;

Tổng quan khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

Bảng giá nhà ở khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

Quy hoạch khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

Tin tức khu đô thị Thanh Hà mới nhất TẠI ĐÂY

Căn cứ Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (Hợp đồng BT) số 02/HĐBT ngày 18/4/2008 và các phụ lục hợp đồng số 01/2014/PLHĐ-02/HĐBT ngày 24/7/2014, số 02/2016/PLHĐ-02/HĐBT ngày 30/12/2016; số 03/2018/PLHD-02/HĐBT ngày 26/4/2018; SỐ 04/2020/PLHD- 02/HĐBT ngày 26/5/2020; số 05/2021/PLHĐ-02/HĐBT ngày 25/10/2021 giữa Sở GTVT Hà Nội (là cơ quan nhà nước được UBND TP. Hà Nội ủy quyền làm đại diện) và Tổng công ty xây dựng Công trình Giao thông 5 – CTCP (là Nhà đầu tư); Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án);

Căn cứ Thông báo cuộc họp số 618/TB-VP ngày 20/12/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thông báo kết luận của lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về xử lý các tồn tại, vướng mắc, thủ tục đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-TGĐ ngày 06/4/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện các gói thầu dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-TGĐ ngày 05/05/2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 11.1: Thi công xây dựng cầu Mảng 8 Km25+152 (Không bao gồm phần đường đầu cầu) và cầu Sông Nhuệ 2 Km39+580;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-TGĐ ngày 06/05/2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 về việc phê duyệt E – Hồ sơ mời thầu Gói thầu 11.1: Thi công xây dựng cầu Máng 8 Km25+152 (Không bao gồm phần đường đầu cầu) và cầu Sông Nhuệ 2 Km39+580;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-TGĐ ngày 12/05/2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 về việc phê duyệt sửa đổi nội dung E – Hồ sơ mời thầu Gói thầu 11.1: Thị công xây dựng cầu Mang 8 Km25+152 (Không bao gồm phần đường đầu cầu) và cầu Sông Nhuệ 2 Km39+580;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TGĐ ngày 15/2/2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 về việc giao nhiệm vụ thực hiện quyền và nghĩa vụ của bên mời thầu các gói thầu thuộc dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-TGĐ ngày 09/6/2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu 11.1;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương ngày 14/6/2023;

Xét đề nghị tại tờ trình số 91/TTr-BMT ngày 14/6/2023 của Bên mời thầu Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 và Báo cáo thẩm định số 68/BCTĐ ngày 15/6/2023 của Tổ thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu 11.1: Thi công xây dựng cầu Máng 8 Km25+152 (Không bao gồm phần đường đầu cầu) và cầu Sông Nhuệ 2 Km39+580 dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương

– Giả trúng thầu: 107.768.868.755,1 đồng

– Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày

Điều 2. Giao Bên mời thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các Phòng/ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây

phê duyệtphê duyệt

phê duyệt

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ