19/09/2022

19/09/2022

Về việc rà soát tổng thể dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THANH TRA THÀNH PHỐ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc gia

Số: 327 / BC-TTTP-P2                                                                       Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Về việc kiểm tra, rà soát tổng thể dự án BT đường trục phía Nam

tỉnh Hà Tây và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản: số 281/TB-VP ngày 11/5/2021, số 5742/VP-ĐT ngày 10/6/2021, số 7796/VP-ĐT ngày 26/7/2021, số 8868/VP-ĐT ngày 20/8/2021, số 13986/VP-ĐT ngày 21/12/2021, số 2724/VP-ĐT ngày 24/3/2022 giao Thanh tra Thành phố chủ trì phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tổng thể về dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT; Các tồn tại, khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án; Việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện chỉ đạo của các cơ quan trung ương, Thành phố của các đơn vị, cá nhân có liên quan; Kết luận việc tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 về việc điều chỉnh một Số nội dung ghi tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây; Xem xét đề nghị của Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 về hủy bỏ Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố. Ngày 18/8/2022, Thanh tra Thành phố chủ trì họp liên ngành gồm các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Sở Tư pháp vắng mặt) kiểm tra, rà soát các nội dung trên. Thay mặt liên ngành, Thanh tra Thành phố báo cáo UBND Thành phố như sau:

=> Tổng quan khu đô thị Thanh Hà

I.Về việc rà soát tổng thể về dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT..

1.Về dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây. 

1.1. Khái quát Dự án:

Ngày 15/11/2007, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản SỐ 1740/TTg-KTN đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và đầu tư một số dự án phụ trợ để tạo vốn hoàn trả cho nhà đầu tư BT.

Ngày 03/12/2007, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây (trước đây) có Quyết định số 2288/QĐ-UBND chấp thuận Hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và dự án khác để hoàn vốn dự án BT, trong đó có nội dung:

+ Chấp thuận Tổng công ty xây dựng giao thông 5 (Cienco5) là nhà đầu tư dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT. Công trình BT có chiều dài 41,5Km; diện tích chiếm đất khoảng 245,7ha; mặt cắt ngang tuyến 40m với 04 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ; tốc độ thiết kế 60Km/h. Điểm đầu K0+00 tiếp giáp với đường Phúc La-Văn Phú Hà Đông; Điểm cuối tiếp giáp với đường Quốc lộ 1A đoạn phía dưới Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Châu Can, huyện Phú Xuyên.

+ Chấp thuận giao 02 dự án Khu đô thị để hoàn vốn đầu tư dự án BT (dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây) với diện tích 600ha..

Ngày 18/4/2008, UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định số 987/QĐ-UBND về việc thực hiện đầu tư dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây. Tại Điều 1 quyết định nêu: “Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 là Nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và là chủ đầu tư dự án để hoàn vốn: Dự án Khu đô thị Thanh Hà A-Cienco 5, Khu đô thị Thanh Hà B-Cienco 5, Khu đô thị Mỹ Hưng-Cienco 5”.

Ngày 18/4/2008, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tây (đại diện theo ủy quyền của UBND tỉnh Hà Tây) ký Hợp đồng số 02/HĐBT với Nhà đầu tư là Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 và Doanh nghiệp dự án là Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5, với nội dung:

+ Nội dung thực hiện hợp đồng: Xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây với chiều dài tuyến đường L=41,5 Km, chiều rộng mặt cắt ngang B= 40 m chạy qua địa bàn quận Hà Đông và các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên.

+ Tổng vốn đầu tư: 6.076 tỷ đồng (chi phí xây dựng 4.172 tỷ đồng: Chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí khác 501 tỷ đồng; Chi phí GPMB: 237 tỷ đồng; Chi phí dự phòng 246 tỷ đồng; Lãi vay 920 tỷ đồng).

+ Phương án thu hồi vốn đầu tư: Cơ quan nhà nước sẽ thanh toán hợp đồng BT cho nhà đầu tư bằng việc đối trừ tiền sử dụng đất của dự án khác ( Dự án Khu đô thị Thanh Hà A, với diện tích 195,51ha; Dự án Khu đô thị Thanh Hà B, với diện tích 193,22 ha; Dự án Khu đô thị Mỹ Hưng, với diện tích 182ha ).

+ Đơn vị quản lý hợp đồng: Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tây ( từ năm 2017 Ban QLDA Đầy tự xây dựng công trình giao thông Hà Nội là đơn vị quản lý hợp đồng BT ).

+ Thời gian thực hiện: 60 tháng.

Ngày 25/4/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư SỐ 15/BKH-GCNĐTTN, trong đó có nội dung: Chứng nhận hai bên, gồm: 1. UBND tỉnh Hà Tây; 2. Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5, Doanh nghiệp BT: Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 thực hiện dự án đầu tư: Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức Hợp đồng xây dựng Chuyển giao áp dụng cho đầu tư trong nước… 

Phương án hoàn vốn cho nhà đầu tư:

+ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 được giao làm chủ đầu tư xây dựng 03 dự án Khu đô thị mới bao gồm: Dự án Khu đô thị Thanh Hà A, (với diện tích 195,51ha); Dự án Khu đô thị Thanh Hà B (với diện tích 193,22ha); Dự án Khu đô thị Mỹ Hưng (với diện tích 182ha)…

+ Kinh phí đầu tư dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây do nhà đầu tư tự huy động và được đối trừ vào tiền sử dụng đất 03 dự án đầu tư xây dựng 03 Khu đô thị mới: Dự án Khu đô thị Thanh Hà A; Dự án Khu đô thị Thanh Hà B; Dự án Khu đô thị Mỹ Hưng…”.

=> Bản đồ quy hoạch chi tiết khu đô thị Thanh Hà tỷ lệ 1/500

1.2. Kết quả thực hiện đầu tư:

 a, Công tác GPMB:

– Đối với phân đoạn Km0+60 đến Km19+900 ( do Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 thực hiện ): Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB.

– Đối với phân đoạn Km19+900 đến Km41+500 (do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản: số 1491/UBND-KH&ĐT ngày 09/4/2018 và số 752/TB-UBND ngày 22/7/2020, với nội dung: Yêu cầu Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, cắm mốc xác định phạm vi GPMB và bàn giao mốc giới trước ngày 15/4/2018 để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của công tác GPMB, triển khai dự án; Tổng công ty công trình giao thông 5 khẩn trương ứng tiền giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp với các huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên để đẩy nhanh tiến độ GPMB đầu tư xây dựng tuyến đường đoạn Km19+900- Km41+500), hiện nay cơ bản hoàn thành công tác GPMB đoạn Km19+900-Km26+500, đang tiếp tục triển khai GPMB đoạn tiếp theo từ Km26+500- Km41+500. 

b, Công tác thi công tại hiện trường:

– Đối với phân đoạn Km 0+60 đến Km9+300 Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đã hoàn thành các hạng mục: nền mặt đường, cầu, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh, hè đường, hệ thống hào kỹ thuật, thoát nước mưa…. Ngày 29/8/2019, Sở Giao thông Vận tải có Quyết định số 1391/QĐ-SGTVT tiếp nhận bàn giao tạm đưa vào khai thác sử dụng phần mặt đường, cầu, tổ chức giao thông.

– Đối với phân đoạn Km9+300 đến Km18+560: Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đã thi công hoàn thiện các hạng mục: nền mặt đường, điện chiếu sáng, cây xanh, tổ chức an toàn giao thông. Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra khối lượng hoàn thành của công tác nền mặt đường, an toàn giao thông, hiện đang báo cáo UBND Thành phố cho phép bàn giao công trình vào sử dụng đoạn Km9+300-Km18+400 (Km18+400-Km18+560 chưa được kết nối với hạ tầng giao thông khác nên chưa bàn giao).

– Đối với phân đoạn Km18+560 đến Km19+900: Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đã cơ bản thi công xong phần cầu Sông Nhuệ.

Tổng giá trị xây lắp do Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5 thực hiện đoạn Km0+ 60 đến Km19+900 đề xuất nghiệm thu là 2.348 tỷ đồng, được Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội tạm xác nhận là 1.170 tỷ đồng.

– Đối với phân đoạn từ Km 19+900- Km41+500 (21,6km): Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP đang triển khai công tác GPMB. Tổng Công ty tạm ứng 200 tỷ phục vụ GPMB.

Theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 152/TB-UBND ngày 22/7/2014, Sở Giao thông vận tải đã ký 05 phụ lục hợp đồng BT với Nhà đầu tư là Tổng công ty công trình giao thông 5 (sau đổi tên thành Tổng công ty Công trình giao thông 5 CTCP tại Phụ lục Hợp đồng SỐ 01/2014/PLHĐ-02/HĐBT ngày 24/7/2014) và Doanh nghiệp dự án là Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến hết Quý II/2022. Đến nay, đã hết thời hạn thực hiện hợp đồng, dự án đường trục phía Nam chưa được gia hạn Hợp đồng theo quy định. Dự án Đường trục phía Nam đã chậm hơn 09 năm so với thời gian thực hiện dự án theo Hợp đồng Số 02/HĐBT ngày 18/4/2008 (là 60 tháng).

2.Các dự án khác để hoàn vốn dự án BT. 

2.1. Về đầu tư dự án:

UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) có Quyết định số 964, 961, 963/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 cho phép đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thanh Hà A tại thành phố Hà Đông và huyện Thanh Oai, Khu đô thị mới Thanh Hà B tại thành phố Hà Đông và huyện Thanh Oai, Khu đô thị mới Mỹ Hưng tại huyện Thanh Oai, trong đó có nội dung: Chủ đầu tư: Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5. Doanh nghiệp thực hiện dự án: Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5. Đơn vị quản lý dự án: Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 (do Chủ đầu tư thành lập).

2.2. Về giao đất:

– Đối với Dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B: Ngày 30/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) có 02 Quyết định: (1) số 3129/QĐ-UBND thu hồi 2.789.912,8m2 đất trên địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai và (2) số 3130/QĐ-UBND thu hồi 1.080.255.6m2 đất trên địa bàn xã Kiến Hưng, xã Phú Lương, thành phố Hà Động, chuyển mục đích sử dụng đất thành đất phi nông nghiệp, giao cho Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 thực hiện dự án Khu đô thị mới Thanh Hà A, B.

– Đối với Dự án Khu đô thị Mỹ Hưng: Ngày 30/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) có Quyết định số 3128/QĐ-UBND thu hồi 1.820.433m2 đất trên địa bàn xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, huyện Thanh Oai, chuyển mục đích sử dụng đất thành đất phi nông nghiệp, giao cho Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 thực hiện dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng. Ngày 25/11/2020, UBND Thành phố có Quyết định số 5269/QĐ-UBND điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây), từ Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 sang Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP.

2.3. Kết quả thực hiện đầu tư:

a, Đối với dự án Khu đô thị mới Thanh Hà A, B: Đã được Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco 5 đầu tư vốn để thực hiện: (1). GPMB 336ha/388,73ha; (2). Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; (3). Thi công một số công trình (các nhà chung cư: B1.1-CH01, B1.1-CHO3, B1.3-HH03, B1.4-HH01, B1.4-HHO2, B2.1-HHO2, B2.1HH03, 250 căn nhà thấp tầng, trường mầm non, tiểu học, THCS…); đã kinh doanh sản phẩm nhà ở thấp tầng (liền kề, biệt thự), chung cư tại Dự án với số tiền đã thu là 6.296 tỷ đồng; đã kê khai nộp thuế khoảng 179 tỷ đồng, gồm: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 11 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 17 tỷ đồng, thuế GTGT khoảng 62 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 89 tỷ đồng (Theo văn bản số 86/BC-TLTGĐ ngày 24/9/2021 của Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco 5). 

Hiện nay, Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đang nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà A-B (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại các Thông báo số 583/TB-UBND ngày 20/5/2019 và Thông báo số 752/TB-UBND ngày 22/7/2020).

b, Đối với dự án KĐT mới Mỹ Hưng: Hiện nay chưa triển khai công tác GPMB, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chưa khai thác kinh doanh. Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP đang làm thủ tục điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị S4 (theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 554/TB-VP ngày 23/11/2020).

2.4. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đầu tư dự án Đường trục phía Nam và các dự án đối ứng:

Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đã nộp 510 tỷ đồng tiền chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất của dự án đối ứng và giá trị Hợp đồng BT và nộp 50 tỷ đồng tiền ký quỹ (Theo Thông báo số 281/TB-UBND ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố).

Như vậy:

Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT. Nguồn kinh phí đầu tư được đối ứng bằng tiền sử dụng đất của 03 dự án: Khu đô thị Thanh Hà A (195,5ha), Khu đô thị Thanh Hà B (193,22ha), Khu đô thị Mỹ Hưng (182ha). Thực hiện dự án có 02 đơn vị tham gia: (1) Nhà đầu tư là Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và (2) Doanh nghiệp dự án là Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5.

Dự án BT được triển khai từ năm 2008, tuy nhiên đến nay, mới thi công được 19,9km (đoạn từ Km0+00-Km19+900), đạt được khoảng gần 50% khối lượng dự án BT theo hợp đồng đã ký (Khối lượng này do Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 bỏ vốn đầu tư, được Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tạm xác nhận với giá trị là 1.170 tỷ); còn 21,6km (đoạn từ Km19+900 – Km41+500),

Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP đang triển khai công tác GPMB. Dự án đã được UBND Thành phố ký phụ lục hợp đồng gia hạn 05 lần, thời hạn đến quý II/2022; từ khi hết hạn đến nay, dự án chưa được UBND Thành phố ký phụ lục hợp đồng gia hạn. Dự án Đường trục phía Nam đã chậm hơn 09 năm so với thời gian thực hiện dự án theo Hợp đồng số 02/HĐBT ngày 18/4/2008 (là 60 tháng).

Theo Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về thực hiện đầu tư dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và Giấy chứng nhận đầu tư số 15/BKH-GCNĐTTN ngày 25/4/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì chủ đầu tư xây dựng 03 Dự án: Khu đô thị Thanh Hà A, B và Khu đô thị Mỹ Hưng là Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5, nhưng UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) và UBND thành phố Hà Nội ra 03 Quyết định (số 3128, 3129, 3130/QĐ-UBND ngày 30/7/2008) thu hồi và giao đất cho Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 thực hiện.

Riêng Khu đô thị Mỹ Hưng, UBND Thành phố đã điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) từ Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco 5 sang Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (tại Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020).

Đến nay, Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đã đầu tư vốn thực hiện Khu đô thị Thanh Hà A, B, cụ thể: GPMB 336ha/388,73ha; Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Thi công một số công trình: nhà chung cư, nhà thấp tầng, trường mầm non, tiểu học, THCS…, đã kinh doanh sản phẩm nhà ở thấp tầng (liền kề, biệt thự), chung cư tại Dự án với số tiền đã thu là 6.296 tỷ đồng. Đối với khu đô thị Mỹ Hưng chưa triển khai thực hiện. Về thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đã nộp 510 tỷ đồng tiền chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất của 03 dự án đối ứng với giá trị Hợp đồng BT và nộp 50 tỷ đồng tiền ký quỹ.

II. Tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án.

1. Về việc thành lập Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án):

Tại thời điểm thành lập Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 (năm 2008), Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 đăng ký góp vốn 24,5 tỷ đồng, chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5. Tuy nhiên, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 không thực hiện theo cam kết, sau 13 lần thay đổi đăng ký kinh doanh và tăng vốn điều lệ của Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đến nay, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 mới góp vốn trong vốn điều lệ tại doanh nghiệp dự án là 20 tỷ/600 tỷ đồng, tương ứng 3% tổng vốn điều lệ tại Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5, là chưa thực hiện theo cam kết, vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 78/2007/NĐCP ngày 11/5/2007 của Chính phủ.

Mặt khác, năm 2014, Tổng công ty Xây dựng CTGT 5 thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, đổi tên thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP, trong đó có nêu: “Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 trước khi chuyển đổi…” nhưng chưa nêu cụ thể Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP có quyền, nghĩa vụ tại Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B, Khu đô thị Mỹ Hưng hay không. Từ sau năm 2014 đến nay, các cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố chưa làm rõ nội dung này. Ngày 25/7/2022, Thanh tra Thành phố có văn bản số 2783/TTTP-P2 đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cung cấp thông tin: Thời điểm Tổng công ty Xây dựng CTGT 5 thực hiện cổ phần hóa, giá trị đầu tư của Tổng công ty Xây dựng CTGT 5 tại Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B, Khu đô thị Mỹ Hưng có được xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa không? Đến nay, Bộ Giao thông vận tải chưa có văn bản trả lời Thanh tra Thành phố.

2. Việc ký và thực hiện Hợp đồng về nội dung công việc và sản phẩm giữa Tổng công ty xây dựng CTGT 5 và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5:

Ngày 31/7/2008, Tổng công ty xây dựng CTGT 5 và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 ký Hợp đồng số 872-BT/HĐ, trong đó có nội dung: 

+ Điều 2: Nội dung công việc và sản phẩm của hợp đồng: Bên A (Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5) giao cho Bên B (Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5) chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức quản lý, đầu tư, xây dựng và kinh doanh hợp đồng BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây.

+ Điều 3: Giá trị hợp đồng tạm tính: 4.156.000 triệu đồng x 2%=103.120 triệu đồng.

+ Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên A: Bên A (Tổng công ty XDCTGT 5) thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư quy định tại hợp đồng BT số 02/HĐBT.

+ Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B: Bên B (Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5) thực hiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp dự án quy định tại hợp đồng BT số 02/HĐBT.

+ Hai bên sẽ thực hiện thanh lý hợp đồng này khi hợp đồng BT được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, bàn giao.

Ngày 16/3/2011, Tổng công ty xây dựng CTGT 5 và Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco 5 đã thanh lý thỏa thuận tại Hợp đồng SỐ 872-BT/HĐ ngày 31/7/2008. Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco 5 đã thanh toán số tiền trên cho Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 (theo văn bản số 34/BC-BTL ngày 27/11/2020 của Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco 5).

Việc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 ký Hợp đồng SỐ 872-BT/HĐ ngày 31/7/2008, trong đó giao Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức quản lý, đầu tư, xây dựng và kinh doanh hợp đồng BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây với mức giao khoán lợi nhuận là 2% tính trên giá trị Hợp đồng BT. Việc ký hợp đồng này không được pháp luật quy định. Bản chất là việc chuyển nhượng Dự án BT và các dự án đối ứng trái pháp luật. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến các vướng mắc sau này khi thực hiện Dự án BT và các dự án đối ứng.

=> Mua bán nhà ở khu đô thị Thanh Hà

3.Về việc giao đất cho Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5 thực hiện dự án BT Đường trục phía Nam và dự án đối ứng khác:

Như đã nêu tại điểm 2.2, mục 2, phần 1 văn bản này, thì việc UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) và UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định thu hồi và giao đất cho Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5 để thực hiện dự án BT và thực hiện 03 Dự án Khu đô thị mà không thu hồi đất và giao đất cho Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5, là không đúng quy định tại Khoản 1, Điều 87 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ: “Nhà nước giao cho nhà đầu tư quản lý diện tích đất để thực hiện dự án xây dựng – chuyển giao (BT); Khoản 1, Điều 55 Luật Đầu tư năm 2005 quy định: “1. Đối với dự án đầu tư có yêu cầu sử dụng đất, nhà đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền nơi thực hiện dự án để thực hiện thủ tục giao đất hoặc thuê đất. Trình tự, thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai” và điểm b, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế Khu đô thị mới quy định: “Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới có các quyền sau: b) Được giao đất, thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai để thực hiện dự án đã được quyết định đầu tư hoặc cho phép đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai” dẫn đến việc Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đã thực hiện đầu tư và chuyển nhượng tài sản trên đất như đã nêu tại điểm 2.3, mục 2, phần I văn bản này.

UBND Thành phố ra Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây), từ Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 sang Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP. Tuy nhiên, khi đề xuất UBND Thành phố ra quyết định trên, Liên ngành Thành phố chưa xem xét đến việc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 đã được cổ phần hóa năm 2014, đổi tên thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP, khi này Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 có xác định giá trị đầu tư của đơn vị tại Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B, Khu đô thị Mỹ Hưng vào giá trị doanh nghiệp hay không, không tổ chức họp với Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông — CTCP và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 để làm rõ trách nhiệm của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi đầu tư xây dựng Khu đô thị Mỹ Hưng và với số tiền Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đã nộp 510 tỷ đồng tiền chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất của 03 dự án đối ứng (trong đó có Khu đô thị Mỹ Hung) với giá trị Hợp đồng BT và nộp 50 tỷ đồng tiền ký quỹ, cần kiểm tra, rà soát lại.

4. Về mâu thuẫn giữa Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 CTCP và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5. 

Cả Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đều cho rằng công ty mình là nhà đầu tư dự án Đường trục phía Nam (dự án BT) và chủ đầu tư dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B, Khu đô thị Mỹ Hưng (03 dự án đối ứng); các Công ty dựa vào các căn cứ:

– Về phía Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP:

Theo Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về thực hiện đầu tư dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây; Giấy chứng nhận đầu tư số 15/BKH-GCNĐTTN ngày 25/4/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 964, 961, 963/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây cho phép đầu tư xây dựng Khu đô thị Thanh Hà A, B, Khu đô thị mới Mỹ Hưng thì Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 là nhà đầu tư dự án Đường trục phía Nam và là chủ đầu tư xây dựng 03 dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B và Khu đô thị Mỹ Hưng.

– Về phía Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5:

Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 là đơn vị được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND Thành phố) giao đất thực hiện dự án Đường trục phía Nam và dự án Khu đô thị Thanh Hà A,B, Khu đô thị Mỹ Hưng. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đã ký Hợp đồng Số 872-BT/HĐ ngày 31/7/2008 về việc: Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức quản lý, đầu tư, xây dựng và kinh doanh hợp đồng BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây với mức giao khoán lợi nhuận là 2% tính trên giá trị Hợp đồng BT. Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đã thanh toán số tiền 109 tỷ đồng cho Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, hai Công ty đã thanh lý hợp đồng trên. Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đã nộp 510 tỷ đồng tiền chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất của 03 dự án đối ứng với giá trị Hợp đồng BT và nộp 50 tỷ đồng tiền ký quỹ vào ngân sách Nhà nước; thực hiện đầu tư xây dựng 19,9km (đoạn từ Km0 +60 đến Km19+900 Đường trục phía Nam), GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B. .

Như vậy: Quá trình thực hiện dự án BT và các dự án khác để hoàn vốn, có 04 vướng mắc:

(1). Việc thành lập Doanh nghiệp dự án là Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5;

(2). Việc ký và thực hiện Hợp đồng Số 872-BT/HĐ ngày 31/7/2008 giữa Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5;

(3). Việc giao đất cho Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án) thực hiện dự án BT Đường trục phía Nam và dự án đối ứng khác;

(4).Về mâu thuẫn giữa Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 CTCP và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5 đều cho rằng công ty mình là nhà đầu tư dự án Đường trục phía Nam (dự án BT) và chủ đầu tư dự án Khu đô thị Thanh Hà A ,B, dự án Khu đô thị Mỹ Hưng (03 dự án đối ứng).

III. Việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện chỉ đạo của các cơ quan trung ương, Thành phố.

1. Việc thực hiện các kết luận thanh, kiểm toán, các chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và kết luận thanh tra của Sở Xây dựng:

1.1. Kết luận của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Ngày 13/01/2011, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Kết luận số 215/BKHĐTTTr về thanh tra công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT tại thành phố Hà Nội (trong đó có dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây) và kết luận: Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư còn có nhiều tồn tại, sai sót dẫn đến giá trị Tổng mức đầu tư dự án BT tăng lên 1,081 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị UBND Thành phố thực hiện đúng quy định pháp luật trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.

1.2. Kết luận của Thanh tra Chính phủ:

(1) Ngày 17/9/2012, Thanh tra Chính phủ có Kết luận số 2351/KL-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng đất đai tại thành phố Hà Nội và kết luận: Đối với các dự án đối ứng, UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) chưa ban hành quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp sau khi đối trừ chi phí đầu tư dự án đường trục phía Nam và kiến nghị hình thức xử lý thu hồi 510,12 tỷ đồng.

– Thực hiện kết luận trên , Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đã nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

(2) Ngày 06/6/2017, Thanh tra Chính phủ có Kết luận số 1422/KL-TTCP về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông môi trường thuộc địa bàn thành phố Hà Nội (trong đó có dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây), nội dung: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tính chi phí lãi vay 920 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư dự án BT là chưa có cơ sở dẫn đến việc xác định giá trị tổng vốn đầu tư dự án để ký hợp đồng BT sai tăng 920 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi số tiền này. .

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP và Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco 5 chưa nộp khoản tiền 20 tỷ đồng. Ngày 22/4/2022, UBND Thành phố có văn bản số 122/BC-UBND đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, chấp thuận đề xuất của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 CTCP về việc loại bỏ chi phí lãi vay trong tổng mức đầu tư dự án BT điều chỉnh khi trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Nhà đầu tư đủ điều kiện tiếp tục thực hiện dự án. Đến nay, Thanh tra Chính phủ chưa có ý kiến.

1.3. Kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính:

Ngày 06/02/2013, Thanh tra Bộ Tài Chính có Kết luận số 113/KL-TTr thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và kết luận: Tổng mức đầu tư của dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây được lập và phê duyệt để ký hợp đồng BT không đúng do tính sai số học hạng mục cầu vượt đường sắt 314 tỷ đồng; Thiết kế bản vẽ thi công chưa chính xác về khối tượng dẫn đền lập và phê duyệt dự toán tăng 300 triệu đồng (gói thầu cầu vượt đường sắt 256 triệu đồng; gói thầu cầu Khê Tang là 51 triệu đồng); Dự toán được phê duyệt nhưng không thi công hoặc thi công khối lượng ít hơn thiết kế tại gói thầu cầu vượt đường sắt với giá trị 2,52 tỷ đồng; Thay đổi cự ly đổ thải làm giảm giá trị dự toán đã phê duyệt là 8,9 tỷ đồng; Chưa điều chỉnh giảm giá trị khối lượng nghiệm thu, thanh toán đắp cát theo thực tế thi công K90 là 98 triệu đồng; đồng thời kiến nghị: (1) UBND Thành phố: chỉ đạo rà soát lại tổng mức đầu tư dự án đường trục phía Nam; (2) Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án: nộp tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị Thanh Hà A,B và Khu đô thị Mỹ Hưng sau khi đối trừ chi phí đầu tư dự án BT và có thông báo nộp tiền của UBND Thành phố; không nghiệm thu, thanh toán 8.927.647.358 đồng, phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán số tiền 2.520.048.757 đồng, Giảm trừ vào lần thanh toán tiếp theo đối với giá trị khối lượng đã nghiệm thu thanh toán đắp cát là 98.577.535 đồng….

1.4. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an:

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công An có các văn bản số 454/CV-ANĐTP5 ngày 25/6/2016, số 947/ANĐT-P5 và số 948/ANĐT-P5 ngày 06/8/2018, SỐ 1257/ANĐT-P4 và Số 1258/ANĐT-P4 cùng ngày 18/10/2018, Số 147/ANĐT-P4 ngày 21/01/2020, trong đó có nội dung:

+ Yêu cầu Cienco5 Land dừng ngay việc huy động vốn liên quan đến việc kinh doanh các sản phẩm bất động sản thuộc dự án Khu đô thị Thanh Hà.

+ Việc các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tây (cũ) cho phép hình thức quản lý dự án Khu đô thị Thanh Hà A- Cienco 5, Khu đô thị Thanh Hà B- Cienco 5, Khu đô thị Mỹ Hưng- Cienco 5 là: “Chủ đầu tư thành lập Công ty cổ phần để trực tiếp quản lý, thực hiện dự án” (tại các Quyết định số 961/QĐ-UBND, số 963/QĐ-UBND, số 964/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây) là vi phạm Điều 35 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ, điểm 1, mục 1, Phần III Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng.

+ Việc Tổng công ty Cienco 5 là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Thanh Hà A Cienco 5, Khu đô thị Thanh Hà B- Cienco 5, Khu đô thị Mỹ Hưng- Cienco 5 nhưng các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tây (tại các Quyết định số 961/QĐUBND, số 963/QĐ-UBND, số 964/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây) lại cho phép doanh nghiệp thực hiện các dự án này là Công ty Cienco 5 Land là vi phạm quy định tại Điều 11, Điều 12 Quy chế khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ.

+ Việc UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành các Quyết định số 3128/QĐUBND, số 3129/QĐ-UBND, số 3130/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 thu hồi và giao đất cho Công ty Cienco 5 Land (Doanh nghiệp dự án) để thực hiện dự án khác để hoàn vốn mà không thu hồi và giao đất cho Tổng công ty Cienco 5 (Nhà đầu tư dự án BT và Chủ đầu tư dự án khác) là không đúng các quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư 2005, Điều 12 Quy chế khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ.

Đồng thời kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các sở ngành liên quan (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng): kiểm tra, rà soát, có biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời; kiểm tra, rà soát xử lý đối với các vi phạm nêu trên; có biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp liên quan.

1.5. Tổng cục quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Tổng cục quản lý đất đai có Văn bản số 395/TCQLĐĐ-CKTPPTQĐ ngày 04/03/2020 (Phúc đáp văn bản số 9683/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến về đăng ký biến động tên người sử dụng đất), có nội dung: “…việc UBND tỉnh Hà Tây ban hành các Quyết định số 3128/QĐ-UBND, số 3129/QĐ-UBND, số 3130/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 cho Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5 là Doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT) mà không giao cho Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (là chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Hà Tây lựa chọn) là không phù hợp với quy định Điều 55 Luật Đầu tư, Điều 87 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và Điều 12 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP. Do đó, UBND Thành phố Hà Nội cần điều chỉnh tên người được giao đất từ Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 sang Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 để hoàn thiện các thủ tục về đất đai tiếp theo theo quy định của pháp luật”.

1.6. Kết luận của Kiểm toán Nhà nước:

Ngày 14/10/2020, Kiểm toán Nhà nước có Thông báo kiểm toán số 328/TBKTNN hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án Đường trục phía nam tỉnh Hà Tây và kết luận: Hồ sơ quản lý chất lượng một số hạng mục, gói thầu không đầy đủ theo quy định; phần lớn các gói thầu được kiểm toán đều chậm tiến độ, do một số đoạn tuyến chậm GPMB và một số thời điểm, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án gặp khó khăn về huy động vốn đầu tư cho Dự án, dẫn đến nhà thầu không chủ động triển khai thi công;

UBND thành phố Hà Nội cho phép dừng kỹ thuật của Dự án tại K19+900 nhưng không nêu lý do dùng, thời gian dùng và không có phương án xử lý, thỏa thuận với Nhà đầu tư để giải quyết chi phí xây dựng khoảng 21,5Km đường còn lại; Đồng ý chủ trương cho phép Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5- CTCP, Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5 thi công mở rộng Km0-Km6+600 (thực tế đơn vị đã thi công hoàn thiện, nhưng chưa kịp thời phê duyệt TKCS điều chỉnh, chưa ký phụ lục hợp đồng bổ sung để làm cơ sở cho đơn vị thực hiện; đồng thời kiến nghị UBND Thành phố: Trên cơ sở tình hình, số liệu kết quả kiểm toán, tổ chức và soát toàn bộ số liệu thực hiện Dự án, xác định giá trị hợp lý của từng gói thầu, hạng mục, chi phí quản lý dự án của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5- CTCP, Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5 để quyết toán công trình BT đảm bảo theo quy định của Hợp đồng dự án và quy định của nhà nước có liên quan; Phối hợp với Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5- CTCP, Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5 đánh giá, xác định giá trị thu hồi đối với hạng mục bó via đã tháo dỡ do thay đổi thiết kế để giảm giá trị quyết toán vào công trình dự án BT; …

1.7. Kết luận của sở Xây dựng:

Ngày 01/12/2016, Sở Xây dựng Hà Nội có Kết luận thanh tra số 21/KLSXD về thanh tra toàn diện công tác quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Thanh Hà -Cienco 5 và kết luận: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 được UBND tỉnh Hà Tây xác định là Chủ đầu tư dự án Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, Khu đô thị Mỹ Hưng-Cienco 5, đã lựa chọn hình thức quản lý dự án là Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án nhưng thay vì thành lập Ban QLDA trực thuộc Tổng công ty theo quy định, thì Tổng công ty thành lập Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5 là Doanh nghiệp dự án đề thực hiện quản lý dự án BT) để quản lý, thực hiện dự án Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, là vi phạm khoản 3, Điều 5 Luật Xây dựng năm 2003; điểm 2 khoản 11, Điều 1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Việc tổ chức triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Thanh Hà -Cienco 5 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty CP Phát triển Địa ốc Cienco 5 có nhiều sai phạm về hồ sơ pháp lý, điều kiện khởi công xây dựng công trình, năng lực tài chính, năng lực quản lý dự án, công tác quản lý chất lượng công trình và việc huy động vốn thực hiện dự án; đồng thời kiến nghị UBND Thành phố yêu cầu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 ngừng các hoạt động huy động vốn theo yêu cầu của cơ quan an ninh điều tra- Bộ Công an (tại văn bản số 454/CV-ANĐT ngày 25/6/2016); khẩn trương hoàn thiện ngay các thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định pháp luật về quản lý dự án ĐTXD công trình trước khi triển khai các bước tiếp theo.

(Chi tiết nội dung kiến nghị phải thực hiện và kết quả thực hiện của các đơn vị có Biểu số 1 kèm theo) 

2. Việc chỉ đạo của UBND Thành phố và kết quả thực hiện:

Để tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc (như đã nêu tại phần II văn bản này) và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Trung ương, của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội (như đã nêu tại mục 1, phần III văn bản này) có liên quan đến dự án đường trục phía Nam (dự án BT) và dự án đối ứng, UBND Thành phố có 20 văn bản chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện 67 nội dung về quá trình thực hiện dự án BT và dự án đối ứng. Đến nay, các đơn vị đã thực hiện xong 44/67 nội dung (Chi tiết có Biểu số 2 kèm theo); còn 23/67 nội dung chưa thực hiện xong cụ thể:

(1) Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 chưa đầu tư hệ thống cấp nước do chưa xác định được quy hoạch đô thị dọc tuyến, dân số và các chỉ tiêu khác (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 319/TB-VP ngày 25/12/2014).

(2) UBND quận Hà Đông chưa có văn bản trả lời kiến nghị công dân tại Khu đô thị Thanh Hà A, B (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 48/TB-VP ngày 15/3/2016).

(3) UBND huyện Phú Xuyên, Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 chưa thực hiện Xong công tác GPMB phân đoạn 1 (đoạn tuyến Km 18+560- Km19+900 thuộc địa phận Phú Xuyên còn 240m chưa GPMB); Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đề xuất UBND Thành phố phê duyệt chính sách đặc thù (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản Số 7801/VP-ĐT ngày 04/10/2018; Văn bản số 985/TB-UBND ngày 15/10/2018; Văn bản số 752/TB-UBND ngày 02-2020).

(4) Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 ứng tiền giải quyết các vấn đề liên quan đến đất dịch vụ, đất tái định cư tại quận Hà Đông và huyện Thanh Oai để tiếp tục triển khai dự án BT phân đoạn 1 (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 256/TBUBND ngày 25/7/2016).

(5) Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tính toán, thẩm tra kỹ về tăng vốn đầu tư, tính pháp lý phụ lục hợp đồng dự án BT; trình tự thủ tục, việc giao đất từ trước nhưng chưa GPMB xong, định mức tính toán, thời điểm tính toán, thời gian thực hiện. Yêu cầu Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5- CTCP cam kết thực hiện đoạn tuyến từ Km19+900-Km41+500 (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 1345/TB-UBND ngày 23/11/2017).

(6) Sở Xây dựng phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng, UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai xử lý dứt điểm vi phạm TTXD tại dự án Thanh Hà A-B (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 1345/TB-UBND ngày 23/11/2017).

(7) Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 có trách nhiệm thi công nốt phần đường đầu cầu qua sông Nhuệ 1 chưa hoàn thành (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 1491/UBND-KH&ĐT ngày 9/4/2018).

(8) Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5- CTCP, Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 chưa khắc phục, xử lý sai phạm, hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản SỐ 1491/UBND-KH&ĐT ngày 9/4/2018).

(9) Sau khi có hướng dẫn xử lý trách nhiệm tài chính của Thanh tra Chính phủ, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5- CTCP và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khoản 920 tỷ đồng theo Kết luận Thanh tra Chính phủ SỐ 122/KL-TTCP ngày 06/6/2017 (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 1491/UBND-KH&ĐT ngày 9/4/2018).

(10) Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5- CTCP và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 chưa thống nhất triển khai thi công Km19+900 đến Km 27+000 (dài khoảng 7,0 Km) để đấu nối tuyến đường trục phía Nam vào đường TL 428 đi hướng QL1 (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 985/TB-UBND ngày 15/10/2018).

(11) UBND huyện Phú Xuyên chưa GPMB để thông tuyến đến đường tỉnh 429 tại Km19+900 (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 122/TB-UBND ngày 30/01/2019).

(12) Sở Giao thông vận tải chưa báo cáo phương án thu hẹp dải phân cách, mở rộng mặt đường đoạn tuyến ngoài khu đô thị (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản Số 122/TB-UBND ngày 30/01/2019).

(13) Sở Kế hoạch Đầu tư chưa có dự thảo văn bản gửi cơ quan an ninh điều tra, báo cáo UBND Thành phố (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 122/TBUBND ngày 30/01/2019).

(14) UBND huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa chưa giải tỏa các ki ốt vi phạm đất hành lang an toàn giao thông (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 122/TBUBND ngày 30/01/2019).

(15) Sở Tài nguyên và Môi trường chưa bố trí cán bộ phối hợp, hỗ trợ các huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Oai (mỗi huyện 5 đến 10 người phù hợp với nhiệm vụ, khối lượng công việc) để triển khai công tác GPMB, giải quyết vướng mắc tại chỗ (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 122/TB-UBND ngày 30/01/2019).

(16) Sở Quy hoạch Kiến trúc chưa báo cáo, đề xuất UBND Thành phố phương án điều chỉnh, mở rộng mặt cắt quy hoạch tuyến đường; Quy hoạch hai bên tuyến đường đoạn KO+00-Km19+900 (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 536/TBUBND ngày 10/5/2019).

(17) UBND huyện Phú Xuyên chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 48 hộ gia đình còn lại thuộc phân đoạn 1 (đoạn Km 18+560- Km19+900) (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 536/TB-UBND ngày 10/5/2019).

(18) Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội chưa rà soát, thẩm tra lại hồ sơ thiết kế đã duyệt, làm rõ nguyên nhân, tính thiếu khối lượng theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 536/TB-UBND ngày 10/5/2019).

(19) UBND các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 776/TB-UBND ngày 01/7/2019).

(20) Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5- CTCP và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 nộp số tiền 920 tỷ đồng theo Kết luận Thanh tra Chính phủ Số 1422/KL-TTCP ngày 06/6/2017, báo cáo UBND Thành phố trước 15/9/2018 (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 605/TB-UBND ngày 13/6/2018, văn bản SỐ 4177/UBND- ĐT ngày 10/9/2018).

(21) Sở Tài nguyên và Môi trường chưa chủ trì cùng Sở Tài chính, UBND huyện Phú Xuyên, kiểm tra, rà soát đơn giá áp dụng bồi thường GPMB đối với 48 hộ dân (thuộc đoạn Km18+560- Km19+900) tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, tham khảo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề xuất tham mưu cho đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản SỐ 752/TB-UBND ngày 02-2020).

(22) Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đề xuất phương án xử lý, giải quyết, khắc phục hậu quả điều chỉnh lại việc giao đất tại dự án Khu đô thị Thanh Hà A,B (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 752/TB-UBND ngày 02/7/2020).

(23) Sở Tư pháp chữa cử tổ công tác thu thập trước hồ sơ, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện rà soát các thủ tục pháp lý của Dự án (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản SỐ 752/TB-UBNDngày 022020).

Như vậy, dự án Đường trục phía Nam (dự án BT) và dự án Khu đô thị Thanh Hà A,B, dự án Khu đô thị Mỹ Hưng (03 dự án đối ứng) đã được các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Kế hoạch Đầu tư, Thanh tra Bộ Tài chính, Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an, Tổng cục quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội tiến hành thanh tra, kiểm tra về trình tự thực hiện dự án, việc thẩm định, phê duyệt dự toán của dự án đường trục phía Nam, việc thu hồi đất giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính, việc thực hiện quy hoạch chi tiết được duyệt, việc huy động vốn liên quan đến việc kinh doanh các sản phẩm bất động sản thuộc dự án Khu đô thị Thanh Hà. Qua thanh tra, kiểm tra, các cơ quan đã chỉ ra tồn tại, vi phạm và kiến nghị xử lý đối với việc thẩm định, phê duyệt dự toán của dự án đường trục phía Nam, việc thu hồi đất giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính… Để giải quyết vướng mắc và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, UBND Thành phố đã ra 20 văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, UBND quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, Phú Xuyên thực hiện 66 nội dung. Đến nay, các đơn vị đã thực hiện 44 nội dung, còn 22 nội dung chưa thực hiện xong..

IV. Về việc tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 và việc xem xét đề nghị của Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5.

1. Việc tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020:

Theo các quyết định của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây): Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 cho phép đầu tư dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng và Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 thực hiện đầu tư dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và Giấy chứng nhận đầu tư số 15/BKH-GCNĐTTN ngày 25/4/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xác định: Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 là Nhà đầu tư thực hiện dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và là chủ đầu tư dự án để hoàn vốn dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B và Khu đô thị Mỹ Hưng, tinh Hà Tây; Căn cứ Khoản 1, Điều 55 Luật Đầu tư năm 2005; điểm b, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế Khu đô thị mới, thì việc UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) ban hành Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 thu hồi đất trên địa bàn xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, huyện Thanh Oai, chuyển mục đích thành đất phi nông nghiệp, giao Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 để thực hiện dự án ĐTXD khu đô thị mới Mỹ Hưng- Cienco 5, là không đúng

Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, ý kiến của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (tại văn bản số 948/AQNĐT-P5 ngày 06/8/2018, số 147/ANĐT-P4 ngày 21/01/2020) và Tổng cục Quản lý đất đai-Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại Văn bản số 395/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 04/3/2020), việc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND Thành phố điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 là cần thiết, phù hợp quy định pháp luật.

Ngày 25/11/2020, UBND Thành phố có Quyết định số 5269/QĐ-UBND điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) từ Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP. Tuy nhiên, trước khi trình UBND Thành phố quyết định trên, liên ngành Thành phố chưa làm rõ, xử lý vướng mắc về cổ phần hóa và thực hiện nghĩa vụ tài chính của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5- CTCP như đã nêu tại mục 3, phần II văn bản này.

2.Việc xem xét đề nghị của Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5:

Sau khi UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020, Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 có đơn khiếu nại và đề nghị UBND Thành phố hủy bỏ quyết định trên, vì cho rằng UBND Thành phố điều chỉnh việc giao đất tại dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng từ Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 sang Tổng Công ty công trình xây dựng giao thông 5- CTCP đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5.

Ngày 05/02/2021, UBND Thành phố có Quyết định số 662/QĐ-UBND giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh nội dung khiếu nại của Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có báo cáo xác minh nội dung khiếu nại gửi UBND Thành phố.

Căn cứ Khoản 3, Điều 29 và Điều 33 Luật Khiếu nại năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có Báo cáo xác minh và UBND Thành Thành phố ra quyết định giải quyết khiếu nại của Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đối với Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố theo đúng quy định pháp luật.

Như vậy: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 55 Luật Đầu tư năm 2005 và điểm b, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế Khu đô thị mới, thì việc UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) ban hành quyết định giao đất cho Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 để thực hiện các dự án hoàn vốn (tại các Quyết định: số 3128/QĐUBND, số 3129/QĐ-UBND, số 3130/QĐ-UBND ngày 30/7/2008), là không đúng. Do Khu đô thị Thanh Hà A, B, Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đã thực hiện công tác GPMB và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng công trình nhà thấp tầng, cao tầng theo các Quyết định số 3129 số 3130/QĐ-UBND ngày 30/7/2008; đối với Khu đô thị Mỹ Hưng chưa triển khai đầu tư, do đó UBND Thành phố điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 từ Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5- CTCP (tại Quyết định số 5269/QĐUBND ngày 25/11/2020). Tuy nhiên, khi trước khi trình UBND Thành phố quyết định trên, liên ngành thành phố Hà Nội chưa làm rõ việc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5: (1) Thời điểm thực hiện cổ phần hóa (năm 2014), Tổng công ty có xác định giá trị đầu tư của đơn vị tại Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B, Khu đô thị Mỹ Hưng vào giá trị doanh nghiệp hay không; (2). Nghĩa vụ tài chính của Tổng công ty với Nhà nước khi đầu tư xây dựng Khu đô thị Mỹ Hưng và với số tiền Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đã nộp 510 tỷ đồng tiền chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất của 03 dự án đối ứng (trong đó có Khu đô thị Mỹ Hưng) với giá trị Hợp đồng BT và nộp 50 tỷ đồng tiền ký quỹ, cần phải được kiểm tra, rà soát lại.

Căn cứ Khoản 3, Điều 29 và Điều 31 Luật Khiếu nại năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có Báo cáo xác minh và UBND Thành Thành phố ra quyết định giải quyết khiếu nại của Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đối với Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố.

V. Đề xuất, kiến nghị:

Từ những tồn tại, vướng mắc; việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, các chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và Thành phố Hà Nội có liên quan đến dự án Đường trục phía Nam (dự án BT) và dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B, Khu đô thị Mỹ Hưng (dự án đối ứng) như đã nêu trên, Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo:

1. Giao Sở Giao thông vận tải:

– Chủ trì cùng sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội tham mưu UBND Thành phố làm việc với Bộ Giao thông vận tải liên quan đến việc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 khi tiến hành cổ phần hóa (năm 2014) có quyền và nghĩa vụ đối với dự án Đường trục phía Nam và dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B, Khu đô thị Mỹ Hưng không; Có xác định giá trị đầu tư của Tổng công ty tại các dự án trên vào giá trị doanh nghiệp hay không. Trên cơ sở kết quả làm việc với Bộ Giao thông vận tải, đề xuất UBND Thành phố phương án xử lý tồn tại, vướng mắc đối với dự án Đường trục phía Nam (dự án BT) và các dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B, Khu đô thị Mỹ Hưng (dự án đối ứng), báo cáo Thành ủy, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

– Tham mưu UBND Thành phố có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải kiểm tra việc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (nay là Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP) quản lý, sử dụng số tiền 109 tỷ đồng từ việc khoán lợi nhuận tại Hợp đồng SỐ 872-BT/HĐ ngày 31/7/2008.

2.Giao Sở Tài nguyên & Môi trường:

– Thực hiện ngay nhiệm vụ UBND thành phố Hà Nội giao tại Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 05/2/2021 về xác minh nội dung khiếu nại của Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 đối với Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 để có cơ sở báo cáo UBND Thành phố giải quyết khiếu nại theo quy định.

– Tham mưu UBND thành phố Hà Nội văn bản xin ý kiến Bộ Công an đối với nội dung các văn bản số 947/ANĐT-P5 và số 948/QNĐT-P5 ngày 06/8/2018, số 1257/ANĐT-P4 và số 1258/ANĐT-P4 ngày 18/10/2018, Số 147/ANĐT-P4 ngày 21/01/2020 của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an liên quan đến việc giao đất cho Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 để thực hiện dự án BT và các dự án đối ứng.

– Trong thời gian chờ ý kiến trả lời của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an; ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Thủ tướng Chính phủ, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND Thành phố ra văn bản tạm dừng thực hiện Quyết định số 3128/QĐ-UBND, số 3129/QĐ-UBND, số 3130/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND thành phố Hà Nội) và số 5269/QĐ- UBND ngày 25/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

3.Đối với Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5- CTCP và Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5:

Giữ nguyên hiện trạng dự án đường trục phía Nam và dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B, Khu đô thị Mỹ Hưng, chờ chỉ đạo xử lý của cấp có thẩm quyền.

Thanh tra Thành phố trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Nơi nhận:

 – Như trên; 

– Chủ tịch UBND TP; } (để b/ cáo) 

– Đ/c Nguyễn Trọng Đông

PCT UBND TP: 

– Văn phòng UBND TP:

 – Lưu; VT, HS, P2.

 

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về đô thị thanh hà để gửi tới Quý khách hàng.Khách hàng cần ký gửi “ mua bán “ nhà ở liền kề,biệt thự,chung cư tại khu đô thị Thanh Hà, vui lòng điền thông tin ,nhu cầu và gửi thông tin theo hướng dẫn .https://chuyenhousing.com/ky-gui/ .

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ Hotline: 0985 360 690

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ