07/05/2024 kết luận

07/05/2024

Kết luận Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT.

Kết luận Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT.

THÀNH ỦY HÀ NỘI BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND THÀNH PHỐ

Số 190 -TB/BCSD

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT.

Ngày 12/4/2024, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đã họp trực tiếp và trực tuyến nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Thành phố báo cáo về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT. Dự họp có 05/09 đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng UBND Thành phố (vắng các đồng chí: Dương Đức Tuấn, Vũ Thu Hà do bận công tác khác; đồng chí Trương Việt Dũng nghỉ ốm; đồng chí Trần Đình Cảnh xin nghỉ phép); cùng dự họp trực tiếp tại Trụ sở UBND Thành phố có Giám đốc, Thủ trưởng, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành Thành phố: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Thành phố, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND Thành phố; dự họp trực tuyến tại điểm cầu các đơn vị có lãnh đạo các địa phương, đơn vị: Cục thuế Thành phố Hà Nội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên.

Xem thêm: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Thanh Hà.

Trên cơ sở nội dung báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Văn bản số 71/BC-KHĐT ngày 07/02/2024), của Thanh tra Thành phố (tại Văn bản số 3709/TTTP-P2 ngày 02/8/2023); rà soát của Tổ giúp việc Ban cán sự Đảng UBND Thành phố và ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự họp, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đã thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT, việc triển khai thực hiện đã kéo dài nhiều năm, quá trình triển khai có nhiều vướng mắc, khó khăn, phức tạp cần tháo gỡ để hoàn thành Dự án đầu tư. Để tiếp tục triển khai Dự án đầu tư, các sở, ngành Thành phố, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện ngay thủ tục ký phụ lục Hợp đồng BT, gia hạn thời gian thực hiện Dự án đầu tư, làm cơ sở để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, triển khai Dự án đầu tư.

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải rà soát Hợp đồng BT, trên cơ sở đó yêu cầu Nhà đầu tư, Doanh nghiệp Dự án bàn giao diện tích đất xây dựng trường học theo quy hoạch cho UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai để đầu tư xây dựng trường học, giải quyết tình trạng thiếu các trường học công lập tại các địa phương.

Xem thêm: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Mỹ Hưng Cienco 5

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp các vấn đề còn tồn tại, làm việc với Nhà đầu tư, Doanh nghiệp Dự án, yêu cầu các đơn vị thống nhất và có văn bản cam kết, phân định rõ trách nhiệm pháp lý của đơn vị làm đầu mối ký kết hợp đồng BT, làm việc với các sở, ngành Thành phố xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của từng đơn vị trong việc thực hiện nghĩa vụ theo nội dung kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm toán (các khoản tiền phải nộp vào ngân sách), trong việc triển khai dự án đầu tư BT, dự án đầu tư đối ứng; trên cơ sở đó, làm căn cứ để: (1) Sở Tài chính xác định năng lực tài chính của Nhà đầu tư khi phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; (2) chủ trì rà soát việc gia hạn quyết định cho phép đầu tư 03 Dự án đối ứng, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố việc gia hạn (nếu cần) theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 71/BC-KHĐT ngày 07/02/2024 (Đối với các dự án đối ứng, do phải điều chỉnh quy hoạch để phù hợp quy hoạch phân khu đô thị S4, đề nghị UBND Thành phố đồng ý gia hạn quyết định cho phép đầu tư 03 Dự án đối ứng (Khu đô thị Thanh Hà A, Khu đô thị Thanh Hà B, Khu đô thị Mỹ Hưng) đến hết năm 2024 để hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, hoàn thành các nội dung xử lý vi phạm về trật tự xây dựng làm cơ sở xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư các Dự án theo quy định).

Xem thêm: Mua bán liền kề, biệt thự Thanh Hà giá rẻ

d) Về quy mô Dự án đầu tư: Nghiên cứu, xem xét việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mặt cắt đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây giai đoạn 2 đảm bảo quy mô hoàn chỉnh (06 làn xe, đồng bộ giai đoạn 1) nhằm giảm tải giao thông cho các tuyến đường cửa ngõ phía Nam Thành phố, kết nối phù hợp tuyến đường Mỹ Đình – Ba Sao – Bái Đính; hoàn chỉnh lại Hồ sơ điều chỉnh đề xuất Dự án đầu tư BT.

đ) Về thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan rà soát, xác định chính xác theo quy định của pháp luật, đồng thời không để phát sinh vấn đề khiếu kiện phức tạp.

e) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tính tiền sử dụng đất; xác định giá trị quỹ đất đã thanh toán cho Nhà đầu tư, căn cứ quyết định điều chỉnh quy hoạch các quỹ đất đối ứng của cấp có thẩm quyền, tham mưu báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh quyết định tính tiền sử dụng đất, đôn đốc Nhà đầu tư nộp bổ sung đầy đủ tiền sử dụng đất (nếu có) theo quy định, tránh thất thoát ngân sách.

g) Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai kiểm tra, rà soát, có biện pháp giải quyết xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tại các khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B; trên cơ sở đó xem xét đề xuất về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ dân; đề xuất báo cáo UBND Thành phố các nội dung vượt thẩm quyền.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện hoàn thành các nội dung chỉ đạo tại mục a, b, c trước ngày 10/5/2024; hoàn thành các nội dung chỉ đạo tại mục d, đ trong tháng 5/2024.

Xem thêm: Tổng quan chung cư Thanh Hà Cienco 5

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở báo cáo số 71/BC-KHĐT ngày 07/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và kết quả rà soát của Thanh tra Thành phố tại các văn bản số 1039/TTTP-P2 ngày 13/3/2023 và số 3709/TTTP-P2 ngày 02/8/2023 và các nhiệm vụ tại mục 1 nêu trên để tổng hợp báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy chế làm việc của Thành ủy.

Phân công đồng chi Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, kiểm tra dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố gửi Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đầu tư.

Phân công đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố ký Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố gửi Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Ban cán sự Đảng UBND Thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Kết luận Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT.

hợp đồng bt
kết luận dự án

kết luận dự án bt

biệt thự liền kề thanh hà

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ