26/03/2024 chủ trương đầu tư

26/03/2024

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư .

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư .

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 1415  /QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ

(cấp lần đầu: ngày 14 tháng 3 năm 2024)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thu đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xem thêm: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Thanh Hà

Xem thêm : Quy hoạch chi tiết khu đô thị Mỹ Hưng Cienco 5

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 8154/BKHĐT-KTĐPLT ngày 22/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng theo phương án doanh nghiệp tự bỏ kinh phí đầu tư dự án hạ tầng đô thị, bàn giao cho Nhà nước quản lý, không bồi hoàn;

Căn cứ Văn bản số 48/TB-VP ngày 24/02/2023 của Văn phòng UBND Thành phố Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông vào Trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trại tạm giam T16 và Trung tâm thẩm vấn của lực lượng cảnh sát tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai;

Căn cứ Văn bản số 188/CV-LAND ngày 29/12/2023 và hồ sơ kèm theo của Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông vào Trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trại tạm giam T16 và Trung tâm thẩm vấn của lực lượng cảnh sát tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai;

Căn cứ ý kiến thẩm định của các Sở: Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 686/STNMT-QHKHSDĐ ngày 26/01/2024), Quy hoạch – Kiến trúc (Văn bản số 190/QHKT-HTKT ngày 12/01/2024), Tài chính (Văn bản số 454/STC-TCĐT ngày 25/01/2024), Giao thông vận tải (Văn bản số 706/SGTVT-KHTC ngày 02/02/2024); UBND huyện Thanh Oai (Văn bản số 185/UBND-TCKH ngày 22/01/2024); Báo cáo thẩm định số 92 Kế hoạch và Đầu tư; /BC-KH&ĐT ngày 29/ 02 /2024 của Sở

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với nội dung như sau:

1.  Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco5.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0500575895 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/8/2023. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà BQL dự án, lô CT1, Khu đô thị Thanh Hà B – Cienco5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

 • Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông vào Trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trại tạm giam T16 và Trung tâm thẩm vấn của lực lượng cảnh sát tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai.
 • Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hạ tầng khu vực theo quy hoạch được duyệt; kết nối giao thông từ đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây với các dự án của Bộ Công an (Trụ sở cảnh sát điều tra Bộ Công an, trại tạm giam T16 và trung tâm thẩm vấn của lực lượng cảnh sát tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai).

4.  Quy mô dự án đầu tư:

 • Tổng chiều dài 1,18km (điểm đầu Km0+00, giao với đường trục phía Nam; điểm cuối tại Km 1+180, hết ranh giới dự án Trại tạm giam T16).
  • Cấp hạng đường: cấp khu vực.
  • Mặt cắt ngang đường: Bnền = 22m, trong đó Bhè = 2×5,0m; Bđường xe chạy =12,0m.
  • Công trình thoát nước (cống ngang đường, cống dọc đường, rãnh thoát nước dọc đường…) và công trình hạ tầng kỹ thuật (hè đường, cây xanh, kè nền đường, mương hoàn trả, chiếu sáng…) thiết kế đồng bộ với quy mô đường.
  • Thiết kế hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu, sơn theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều lệ báo hiệu đường bộ của Bộ GTVT QCVN 41:2019/BGTVT.

5.  Vốn đầu tư của dự án: 93.549 triệu đồng, cụ thể:

 • Phần vốn đầu tư tuyến đường trong ranh giới dự án Khu đô thị Mỹ Hưng -Cienco 5 khoảng 63.959 triệu đồng.
 • Phần vốn đầu tư tuyến đường ngoài ranh giới dự án Khu đô thị Mỹ Hưng Cienco 5 khoảng 29.589 triệu đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của doanh nghiệp.

 • Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn các xã: Tam Hưng, Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
 • Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng: Quý IV/2024.
 • Cơ chế đầu tư: Đối với phần tuyến nằm trong ranh giới dự án khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5: thuộc chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco5 do Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây). Đối với phần tuyến nằm ngoài ranh giới dự án khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco5: Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư xây dựng và không yêu cầu hoàn vốn.
 • Các ưu đãi đầu tư: Nhà đầu tư chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của Thành phố để được kiểm tra, hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai:

 1. Trách nhiệm của Nhà đầu tư:
  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của hồ sơ tài liệu gửi kèm theo hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án.
  1. Thực hiện đúng quy định của Nhà nước tại Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị … và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai Dự án.
  1. Thực hiện các thủ tục thỏa thuận chuyên ngành về giao thông, cấp điện, phòng cháy chữa cháy…; kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông trước khi phê duyệt dự án theo quy định. Chỉ được triển khai thực hiện dự án sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động… theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
  1. Chủ động liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn và thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan; chủ động liên hệ với UBND huyện Thanh Oai để thống nhất các giải pháp kỹ thuật, đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch, tổ chức bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định hiện hành của nhà nước và Thành phố.
  1. Chịu trách nhiệm và đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, đáp ứng các quy định của pháp luật. Thực hiện đầu tư dự án theo đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ đầu tư được duyệt. Nghiêm cấm việc huy động vốn để triển khai dự án không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức.
  1. Trước khi tiến hành đầu tư xây dựng công trình cần khảo sát kỹ các công trình ngầm, nổi trong khu vực để có các biện pháp thi công phù hợp, đảm bảo an toàn cho các công trình hiện có và các công trình có khả năng bị ảnh hưởng khác. Chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra trong quá trình thi công theo quy định.
 • Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát và chế độ báo cáo, giám sát đầu tư theo các quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư và các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.
  • Sau khi hoàn thành công trình, liên hệ với các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải để được hướng dẫn trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và bàn giao cho cơ quan quản lý, vận hành theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
 • Trách nhiệm của các cơ quan liên quan:

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, giải quyết các thủ tục triển khai tiếp theo của dự án cho nhà đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố; thực hiện nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

 1. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 3. Quyết định này được cấp cho Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 và một bản được lưu tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội./.
Nơi nhận: Như Điều 3;Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);Các PCT UBND Thành phố;VPUB: các PCVP, TNMT, ĐT, KTTH; Lưu: VT, Sở KH&ĐT(03 bản).TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH         Dương Đức Tuấn

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư .

chấp thuận chủ trương đầu tư

chấp thuận
chủ trương
khu đô thị thanh hà

biệt thự liền kề thanh hà

Tin liên quan

Call Now

Liên hệ